Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Петя Благоева и „Билд експерт БГ“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Исака“ :