Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Николай Станчев и Недялка Станчева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: