Съобщения до Никола Вършилов и Велика Трайкова

Съобщения до Никола Вършилов и Велика Трайкова за внесен проект за изработване на ПУП-ПЗ за изменение на УПИ за обекти „Производствена и складова дейност“ в землищата на с.Брестник, местност „Мистроповите“ и с.Браниполе, местност „Чиирите“ :