Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Магдалена Кушева, Светослав Кадийски, Христо Кадийски, Георги Стоянов и Спас Бакъров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Комсала“: