Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Любомира Талева, Митко Веселинов и Даринка Петкова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ и УПИ „Складова база и офиси“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“: