Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Любомир Канурков и Митра Трифонова за одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Под гробището“: