Съобщения до „Ланг мениджмънт България“ ЕООД и Елена Иванова

Съобщения до Съобщения до „Ланг мениджмънт България“ ЕООД и Елена Иванова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ за обект „Обществено обслужваща, производствена, складова дейности и автосервиз“ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ :