Съобщения до Красимир Кискинов и Елеонора Христова

Съобщения до Красимир Кискинов и Елеонора Христова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: