Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до „Корморан“ ООД и Милена Лазарова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Бедрозов бунар“ :