Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Константин Гърневски, Силвия Кьовбашиева и Климент Гърневски за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Исака“: