Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Кирил Стаматов, Свобода Лулчева и Георги Здравков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Оризари, местност „Тировете“ :