Съобщения до Йово Земярски и Виктория Земярска

Съобщения до Йово Земярски и Виктория Земярска за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща и складова дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: