Съобщения до Иван Синапов и Недялка Колева

Съобщения до Иван Синапов и Недялка Колева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обекти „Жилищно застрояване“ в землището на с.Извор, местност „Червенака“: