Съобщения до Иван Коцев и Митра Коцева

Съобщение до Атанаска Съобщения до Иван Коцев и Митра Коцева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужване и складови дейности“ в землището на с.Брестник, местност „Мистроповите“ :