Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Иван Коцев и Митра Коцева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужване и складови дейности“ в землището на с.Брестник, местност „Мистроповите“ :