Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Илия Трайков и Павел Ставрев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Склад за селстопанска продукция и техника“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“: