Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Илия Капитанов, Йорданка Маркова, Живка Ставрева, Любен Гиров, Запрянка Калоферова и Виолета Ставрева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Склад за селскостопанска продукция и техника“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“: