Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до „Гиргинови“ ЕООД, Георги Желков, Богдан Станчев, Недялка Лазарова и Илиан Ангелов за внесен проект за изменение и разширение на УПИ и част от ПИ за обект „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ и местност „Нешовица“: