Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Георги Стоилков и Елена Юрукова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Склад за селскостопанска продукция и техника“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“: