Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Георги Карапанов и Керим Алиосман за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ :