Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Георги Канев и Атанас Ангелов за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Първенец, местност „Янлъза“ :