Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Георги Дърваров, Румяна Станчева, Лора Станчева, Даниела Станчева, Руслан Станчев, Богданка Милкова, Иван Додов, Алексей Станоев, Найден Райчинов, Мария Нейкова и Весела Розенлахер за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и част от ПИ за обект „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ и местност „Нешовица“: