Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Георги Дърваров, Румен Владиков и Илия Панайотов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Обществено обслужваща, производствена и складова дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Свети Константин“ :