Съобщения до Ерол Халим и Гюлбие Халил

Съобщения до Ерол Халим и Гюлбие Халил за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“ :