Съобщения до Елена Павлова, Атанаска Ръжева, Георги Хаджийски, Димитрия Бороджиева и Атанаска Аскари

Съобщения до Елена Павлова, Атанаска Ръжева, Георги Хаджийски, Димитрия Бороджиева и Атанаска Аскари за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Под гробището“ :