Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Елена Илиева, Галя Илиева, Теодора Илиева и „Нило България“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Ягодово, местност „Лаута/Ракелица“: