Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Джордж Блер, Спасена Филипова, Димитър Филипов, Николай Бънев, Иван Филипов, Радка Нюби, Виктория Клисурска, Иван Клисурски, Антоанета Пеева и Генко Пеев за представен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Витрогона“ :