Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Димитър Зайков, Мария Зайкова и Александър Скрински за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :