Съобщения до Димитър Мерджанов, Христо Попов, Мария Бакларова и Костадин Миланов

Съобщения до Димитър Мерджанов, Христо Попов, Мария Бакларова и Костадин Миланов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство и обслужваща дейност“ в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-2“: