Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Даниел Желев, Виктор Желев, Анна Желева, Петър Ангелиев, Любомир Ангелиев и Кирил Паскалев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Чонето“ :