Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Божидар Симеонов и „А анд джи смира траст“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Аптекарово и метери“: