Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Атанас Иванов, Дарина Фотинова, Красимир Владиков и Йорданка Гавазова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Стопанска дейност – шивашки цех за чанти, офиси, шоурум и столова“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“: