Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщения до Анна Дончева, Анастасия Анастасова, Марин Цветков, Мартин Цветков и Мирела Цветкова-Недялкова за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“ :