Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Иванка Ангелова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“в землището на с.Брестник, местност „Манастирски път“: