Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Атанас Кралев, Христинка Тумазу, Валентин Илиев, Йордан Атанасов и Юлия Методиева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Вилно застрояване и рекреационни дейности“ в землището на с.Бойково, местност „Големи ливади“ :