Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Величка Георгиева и Георги Филипов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова, търговска, административна и обществено-обслужваща дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :