Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „УИН ПТП“ ООД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ за обект „Жилищно застрояване“, „Комплексно жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :