Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Юксел Исмаил за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова, търговска, обществено-обслужваща и административна дейности“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :