Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Стефка Христова-Додова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше – череши“ :