Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Елена Ганчева, Николай Недков и Лиляна Недкова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова и обществено-обслужваща дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ :