Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Кристиан Косев за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова, търговска и обществено-обслужващи дейности“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :