Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Татяна Новакова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова и обществено-обслужваща дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“ :