Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Величка Капитанова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“ :