Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Гюнай Еминов, Христина Бамбалова, Атанаска Калайджиева, Блага Миладинова, Димитър Площаков, Величка Тошева, Татяна Николаева, Йорданка Лесева, Красимира Парушева, Румяна Николова, Васил Цветков, Ивелина Симеонова, Севда Атанасова, Александър Атанасов, Евгений Атанасов и Константин Гундев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Бозалъка“ :