Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Станислав Станчев, Младен Младенов, Делчо Калагларски, Величка Накова и Атанас Русинов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Белащица, местност „Герена“ :