Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Виктория Клисурска, Иван Клисурски, Спас Бакъров, Михаил Клисурски и Георги Стоянов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :