Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Димитър Якимов, „Диастема“ ООД, Милена Маринова и Валери Маринов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Производствена и складова дейност“ в землището на с.Първенец, местност „Дотлука“ :