Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Йорданка Влахова, Стоян Братанов и Пантелей Евтимов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Пичковец“ :