Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Румяна Папалова, „ЮБИ холдинг“ ООД, Атанас Ангелов, Иво Ангелов и Васил Иванов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Първенец, местност „Ченгене баир“ :