Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до ЕТ „Жоатин – Елеонора Инджова“ за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“ :