Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Бояна Синьорини, Михаела Колева, Тодор Арабаджиев и Даниела Радева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Първенец, местност „Аптекарово и Метери“ :